บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สิทธิในฐานะพลเมืองไทยทางการเมือ