บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สำนึก รับผิดชอบ และประโยชน์สาธารณะ