บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ