บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย