บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศึกษาดูงาน(Knowledge Management:KM) "เพาะชำโมเดล" โดย นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา