บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เอนก หิรัญรักษ์