บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย