บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Bast Practices)