บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิธีการที่จะช่วยผู้เรียนก็คือ ใช้ภาพกราฟฟิค เช่น การใช้กล่องเน้นเสียง (stress boxes) บนกระดานดำ และให้เน้นเสียงเหนือคำ หรือพยางค์ในประโยคทั้งหมด และฝึกปฏิบัติการออกเสียงประโยคดังกล่าว