บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน