บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ระบบสารสนเทศความรู้ [knowledge work systems (kws)]