บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ระบบมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร์