บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) รองศาสตราจารย์ ดร.สวนิต ยมาภัย