บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) รศ.ดร ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ