บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564)