บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง