บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มีจิตสำนึกที่เป็นคนดี มีความสามัคคี ไม่โกงกิน รักชาติ ศาน์ส กษัตริย์