บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มาตรฐานคุ้ณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง