บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พื้นที่เก็บข้อมูลในดุษฎีนิพนธ์