บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พลเมืองเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม