บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พลิกใจให้ตื่นรู้ (โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2559)