บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคืเจ้าภุชชงค์