บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระอรหันต์ขัดแย้งกันได้หรือไม่