บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐