บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระพุทธศาสนาและสันติภาพของโลก (BUDDHISM AND WORLD PEACE) 1