บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผศ.ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์