บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์