บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผลกระทบโดยตรงจากการสำรวจทางทะเล