บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปัญหาของการนำหลักสูตรทวิศึกษาไปใช้