บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่องานของหัวหน้างาน