บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง