บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปรับความเข้าใจฝ่ายวัดและฝ่ายบ้าน