บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปรัชญาและจิตวิทยาการจัดกระบวนการ ตอนที่ ๑