บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประเมินเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน,