บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประวัติศาสตร์ของวาทกรรมประชาธิปไตย