บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประวัติพระเอตทัคคะ (ตอนที่ ๔) : พระมหาโมคคัลลานเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์ (อิทธิฤทธิ์-ปาฏิหาริย์)