บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประวัติพระเอตทัคคะ (ตอนที่ ๑) : พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางฝ่ายรัตตัญญู-ผู้รู้ราตรีนาน