บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และสืบสานประเพณีสงกรานต์