บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บ้านบ่อมะกรูด ม.7ต.บ้านฆ้องอ.โพธาราม จ.ราชบุรี