บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน