บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บุคคลที่ประสบปัญหาความไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร