บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บัวพ้นน้ำม,พุทธะ,ข้อความจากพระสูตร