บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บันทึกการปฏิบัติงานทั่วไป