บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บรูณาการพันธกิจกับการสอน(อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)