บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บทสันนิษฐานจากพฤติการณ์ไม่น่าเชื่อถือ