บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี