บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) นิกายสัทธรรมปุณฑริก (เทียนไท่จง) Tiantai Saddharma Pundarikasutraหรือ สัทธรรมปุณฑรีกะ หรือเทียนไถ