บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ธรรมรัฐคือรัฐที่ปกครองโดยธรรมแบบมีส่วนร่วม