บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน