บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปตามลำดับชั้น